|شماره اول| آرشیو: شنبه 1397/11/20مشاهده مطالب جدید

Grammar
صفت عالی :

صفت عالی برای مقایسه برتری میان چندین اسم بکار می رود. مانند علی بلندقدترین دانش آموز است. در این جمله بلندقدترین صفت عالی می باشد. در زبان انگلیسی صفت عالی با افزودن est- به انتهای صفتهای تک سیلابی ساخته می شود. مثال :

tall : بلند ► tallest : بلندترین
Ali is the tallest student.
علی قدبلندترین دانش آموز است

توجه : the در جملاتی که دارای صفات عالی هستند همیشه قبل از صفت عالی بکار می رود. مثال :

Ali is the youngest child.
علی جوانترین بچه است
صفت عالی چند سیلابی :

در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful ، صفت عالی با افزودن most به ابتدای لغت ساخته می شود. مانند : most beautiful
مثال:

Isfahan is the most beautiful city in Iran.
اصفهان زیباترین شهر ایران است
صفت عالی بی قاعده :

بعضی صفتهای عالی بی قاعده هستند و با افزودن -est به انتهای صفت ساخته نمی شوند. مانند :

Good : خوب ► Best : بهترین
Bad : بد ► Worst : بدترین
far : دور ► furthest : دورترین
ترکیب much با صفت عالی :

ترکیب much با صفت عالی به آن مفهوم (خیلی) می دهد. (در این حالت از very استفاده نمی شود) مثال:

This book is much cheaper than that book.
این کتاب از آن کتاب بسیار ارزانتر می باشد

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.0 : 2097
4.0شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :