|شماره پانزدهم| آرشیو: شنبه 1397/9/24مشاهده مطالب جدید

Grammar
زمان آینده کامل :

زمان آینده کامل، بیانگر عملی است که در زمان بخصوصی آغاز گشته و در زمان مشخصی از آینده کامل می شود. به عبارت دیگر در زمان آینده کامل، فعل قبل از کار دیگری که در آینده انجام می شود، تمام شده فرض می گردد. ساختار زمان آینده کامل بصورت زیر می باشد:

قید زمان + by/till + اسم مفعول + will have + فاعل

مثال:

I will have finished work by six o’clock.
من تا ساعت شش، کار را تمام کرده ام

به ترکیبهای پرسشی و منفی زمان حال کامل توجه نمایید:

I won’t have finished work by six o’clock.
Will you have finished work by six o’clock?

توجه: جملات زمان آینده کامل معمولا به کلماتی از قبیل by, till به همراه قید زمان ختم می شوند. مثال:

I will have retired by the year 2020.
I won’t have retired till the year 2020.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (زمان آینده کامل استمراری) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.10 : 2043
4.10شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :