|شماره شانزدهم| آرشیو: شنبه 1397/10/1مشاهده مطالب جدید

Grammar
زمان آینده کامل استمراری :

زمان آینده کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان بخصوصی آغاز گشته و در زمان مشخصی از آینده کامل شده و مدتی نیز ادامه داشته است. ساختار زمان آینده کامل استمراری بصورت زیر می باشد:

ing + فعل + will have been + فاعل

مثال:

In November, I will have been working at my company for three years.
At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.
When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (ضمایر فاعلی) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.63 : 2043
4.63شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :