|شماره سوم| آرشیو: شنبه 1397/12/4مشاهده مطالب جدید

Grammar
کاربرد قید :

قید در جملات برای بیان چگونگی فعل استفاده می شود. مثال :

You speak English well.
شما بخوبی انگلیسی صحبت می کنید

قیدها به پنج دسته مهم تقسیم می شوند:

1 - قید حالت     2- قید مکان     3- قید زمان     4- قید تکرار     5- قید مقدار


توجه: گاهی از کلماتی نظیر very (خیلی) و quite (نسبتا) ماقبل قید حالت استفاده می شود. مثال:

You speak English very well.
She speaks English quite well.
قید تکرار :

قید تکرار برای نشان دادن تکرار فعل در جملات انگلیسی بکار برده می شوند. مهمترین این قید ها عبارتند از:

always, usually, often, sometimes, hardly ever, never

توجه: قید تکرار قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. مثال:

I never read the newspaper in the morning.
I don’t always have breakfast.
Does he often work on Friday?

توجه: قید sometimes معمولا در ابتدای جمله بکار برده می شود. مثال :

Sometimes I read the newspaper in the morning.

توجه: اگر فعل اصلی جمله to be باشد، قید تکرار پس از آن قرار می گیرند. مثال:

He is usually in his office at 9 a.m.

توجه: قید never در جملات منفی بکار برده نمی شود. مثال:

He doesn’t never watch TV.
► He never watches TV.

قید تکرار همواره قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی در جملات قرار می گیرد. همچنین قیدهایی نظیر finally, recently می توانند ابتدا و انتهای جملات نیز ذکر شوند. مثال:

I usually play tennis with Jenny.
She’s always tired in the evening.
Finally we arrived home.
Have you seen any good films recently?

قید حالت، معمولا در انتهای جمله قرار می گیرد. مثال:

He spoke quickly.
They left the room quietly.
He worked hard.

قید مقدار، معمولا قبل از صفت یا قید حالت و گاهی قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد. مثال:

I don’t quite understand this exercise.
Be careful! You almost broke the window.
We didn’t do much today.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (بیان الزام در زبان انگلیسی) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.9 : 2097
4.9شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :