|شماره یازدهم| بروز رسانی: شنبه 1398/1/31

Grammar
زمان گذشته کامل :

زمان گذشته کامل یا ماضی بعید، بیانگر عملی است که در گذشته دور (قبل از عمل دیگری در گذشته) کامل شده باشد. معمولا این زمان همراه با یک جمله کوتاه گذشته ساده همراه است. ساختار زمان گذشته کامل بصورت زیر می باشد:

(جمله کوتاه گذشته ساده+کلمه ربط) + اسم مفعول + had + فاعل

مثال :

I had arrived when you called.
وقتی تماس گرفتی، رسیده بودم

در زمان گذشته کامل، had فعلی کمکی می باشد. لذا برای سوالی نمودن جمله می بایست had را به ابتدای جمله آورده و همچنین در ترکیبهای منفی، not را به had اضافه می کنیم. مثال:

I hadn’t seen the movie when it came out on DVD.
من فیلم را ندیده بودم زمانیکه روی دی وی دی منتشر شد
Had the film finished when you went there?
آیا زمانیکه به آنجا رسیدی، فیلم تمام شده بود

توجه : قیدهای زمان زیر معمولا در قسمت گذشته ساده بکار می روند:

when (هنگامیکه), before (قبل از اینکه) , by (تا)

مثال :

By 2001, she had already met her husband.
I had already seen the movie when it came out on DVD.
I had learned to speak Greek before I graduated.

توجه : قیدهای زمان زیر معمولا در قسمت گذشته کامل بکار می روند:

after ( بعد از اینکه) , as soon as (به محض اینکه)

مثال :

I became a good driver after I had finished my work.
I became a good driver as soon as I had graduated.

توجه : کلمه already به معنی (قبلا) معمولا پس از had و قبل از اسم مفعول بکار می رود. مثال:

I hadn’t already seen them.

توجه : گاهی در مکالمه های غیر رسمی بجای زمان گذشته کامل، از گذشته ساده نیز استفاده می شود. مثال:

Before I graduated, I learned to speak Chinese.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (زمان گذشته کامل استمراری) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.64 : 2130
4.64شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :