|شماره بیست وهشتم| بروز رسانی: شنبه 1398/5/26

Grammar
زمان گذشته modal ها :

ساختار گذشته modal ها بصورت زیر می باشد:

اسم مفعول + modal + have

از حالت گذشته should برای بیان عملی استفاده می شود که در گذشته باید انجام می گرفته ولی انجام نشده است، مثال:

I should have studied medicine.
She shouldn’t have divorced Ali.

حالت گذشته must, will بصورت فوق برای بیان استنتاج و نتیجه گیری از انجام عملی در گذشته بکار می رود. مثال:

The heating was working so they will have been cold.
There’s no food in the fridge – she must have eaten it all.

حالت گذشته may, might, could معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده محتمل باشد. مثال:

Someone phoned you earlier, it might have been Jim but I’m not sure.
She’s very late. She may have broken down.
I don’t know where he is, he could have gone for lunch.

توجه: عبارتهای can’t have, won’t have معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده غیر محتمل و بعید باشد. مثال:

Mark can’t have gone to Benenden- It’s a girls’ school.
It’s only 5 o’clock. They won’t have arrived home yet.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (کاربرد مصدر و اسم مصدر) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.15 : 2251
4.15شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :