|شماره بیستم| بروز رسانی: شنبه 1398/4/1

Grammar
ضمایر انعکاسی :

ضمایر انعکاسی برای انعکاس کار انجام شده به فاعل جمله بکار می روند. این ضمایر عبارتند از:

myself - yourself - himself - herself - itself
ourselves - yourselves - themselves

مثال:

My sister made herself sick from eating so much.
خواهرم با خوردن بیش از حد، خودش را مریض کرد

توجه : ترکیب by با ضمایر انعکاسی مفهوم (به تنهایی) می دهد. مثال:

I made it by myself.
من به تنهایی آنرا ساختم

مبحث بعدی گرامر (کاربرد صفت) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.22 : 2197
4.22شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :