|شماره سوم| آرشیو: شنبه 1397/12/4مشاهده مطالب جدید

Grammar
جملات امری :

جملات امری، حالت ساده فعل است که بدون ذکر فاعل در ابتدای جمله بکار برده می شود. جملات امری معمولا همراه با عبارت please ذکر می شوند. مثال:

Open the door, please?
Turn on the TV.
بیان پیشنهاد :

Let’s به معنی بیایید و How about به معنی چطور برای بیان پیشنهاد در جملات زبان انگلیسی بکار می رود.

توجه کنید که Let’s ماقبل حالت ساده فعل در جملات قرار می گیرد. مثال:

Let’s go to the cinema.
بیایید به سینما برویم

How about … ماقبل حالت –ing دار فعل و یا ماقبل اسم بکار می رود. مثال:

How about a cup of tea?
یک فنجان چای چطور است؟
How about going to the cinema?
چطور است که به سینما برویم؟

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (جملات پرسشی حال ساده با WH) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.64 : 2197
4.64شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :