|شماره هفتم| آرشیو: شنبه 1398/1/3مشاهده مطالب جدید

Grammar
زمان حال کامل استمراری :

زمان حال کامل استمراری، بیانگر عملی است که در زمان بخصوصی از گذشته آغاز گشته و تا کنون بصورت مستمر ادامه داشته باشد. ساختار زمان حال کامل استمراری بصورت زیر می باشد:

قید زمان ing + for + فعل + have/has been+ فاعل

مثال:

I have been learning English for a long time.
برای مدت طولانی به آموختن زبان انگلیسی پرداختم و تا کنون نیز ادامه دارد.

به ترکیبهای پرسشی و منفی زمان حال کامل توجه نمایید:

I haven’t been learning English for a long time.
Has she been learning English for a long time?

توجه : همانگونه که می دانید، افعال غیر حرکتی معمولا بصورت استمراری (ing دار) بکار برده نمی شوند. افعال غیر حرکتی یا state verbs افعالی هستند که برای نشان دادن حالتی بکار می روند. مانند متنفر بودن، دوست داشتن، ترجیح دادن و ... مهمترین افعال غیر حرکتی عبارتند از :

Thinking & opinions: believe, feel, hate, know, like, love, prefer, think, understand, want
Sense: appear, feel, look, seem, smell, sound, taste

مثال:

I feel cold. I see her. David likes art and music. Phil and Julie have three children.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مبحث بعدی گرامر (فعل be در زمان گذشته ساده) را هفته آینده ملاحظه نمایید...بازگشت به صفحه اصلی
انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد , علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , انگلیش ریزالت , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.0 : 2197
4.0شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد
شنبه ها؛ انگلیسی با علیرضا معتمد | شنبه ها؛ گرامر انگلیسی با علیرضا معتمد | موسس و مدیر مسئول :